Laden...
First Dutch Combat Platoon
Online Gaming Community
Opgericht 1 januari 2003


Artikel 1.
1.
  Deze online gaming community, verder te noemen clan, draagt de naam First Dutch Combat
  Platoon.
2.
  Deze clan heeft geen zetel.
3.
  De feitelijke leiding van de clan is in handen van de staff, de Bestuurs leden hebben daarbij
  de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
4.
  De staff is onderverdeeld in een Bestuur (dagelijkse leiding) en een Support team
  (ondersteuning van de leiding).
5.
  FDCP is onderleiding van het Bestuur.


Artikel 2.
1.
  De clan is sinds 01 januari 2003 aktief.


Artikel 3 - Doel en middelen
1.
  De clan heeft tot doel:
  - het beoefenen van een gemeenschappelijke hobby, namelijk het online via internet of LAN
  spelen van games en organiseren van tripjes.
  - het bundelen van kennis en vaardigheden op het gebied van online gamen.
  - mogelijkheden bieden tot het spelen van de ondersteunde games als zodanig door de
  leden.
  - het bij elkaar brengen van personen die geïnteresseerd zijn in het spelen van de games.
2.
  De clan tracht haar doel te bereiken door:
  - het ter beschikking stellen van gameservers waarop de leden games kunnen spelen en
  organiseren.
  - het deelnemen aan nationale en internationale clan competities.
  - het organiseren van promotiegames.
  - het ter beschikking stellen van een forum waarop leden elkaar kunnen ontmoeten.
  - het aantrekken van sponsorgelden.
  - het heffen van een contributie (zie artikel 4)
  - de verkoop van artikelen met het logo van de clan.
  - Door periodiek verzorgen van uitstapjes op eigenverantwoording van de deelnemer.


Artikel 4 - Baten
1
  De baten van de clan kunnen bestaan uit:
  - contributie
  - sponsorgelden
  - giften
  - opbrengsten uit de verkoop van clan artikelen
2.
  De hoogte van de contributie wordt periodiek vastgesteld door het Bestuur.
3.
  Indien hier aanleiding toe is, kan de contributie per direkt worden gewijzigd (bijvoorbeeld bij
  een negatief verschil tussen baten en lasten).
4.
  De contributie wordt vooruit betaald en kan per half jaar of jaar worden betaald.
5.
  De Financial Manager heeft de verantwoordelijkheid over de verworven gelden.
6.
  De clan heeft een bankrekening op naam van de Financial Manager en tevens bestuur lid. De
  Financial Manager kan eveneens beschikken over de tegoeden op deze rekening.
7.
  De Financial Manager moet per kwartaal verantwoording afleggen aan de staff over de
  financiële situatie. Hiertoe verstrekt de Financial Manager een uitgebreide rapportage.
8.
  De staff legt periodiek verantwoording af aan de leden over de financiële situatie.
9.
  Geen enkel lid van de staff (behalve de Finacial Manager) kan zonder toestemming van de
  andere leden beschikken over tegoeden van de rekening, noch mag geen enkel lid zonder
  toestemming van de andere leden van de staff bancaire handelingen voor de clan verrichten.
10.
  De Financial Manager dient ervoor te zorgen dat een negatief saldo op de rekening niet
  mogelijk is.
11.
  De Financial Manager is primair verantwoordelijk voor het saldo op de bankrekening.
12.
  Alle baten en tegoeden op de rekening komen ten goede aan de clan.


Artikel 5 - Lasten
1.
  De lasten van de clan kunnen bestaan uit:
  - huur van servers
  - bankkosten
  - overige kosten
2.
  De kosten worden in principe afgedekt door de baten.
3.
  Indien de baten niet toereikend zijn, worden de kosten in gelijke mate over alle betalende
  leden verdeeld.Tevens kan dit aanleiding zijn tot het direkt verhogen van de contributie (zie
  artikel 4).


Artikel 6 - Lidmaatschap en contributie
1.
  De clan kent leden en Bestuurders.
2.
  Leden worden onderscheiden in:
  - gewone leden
  - staff leden
3.
  Ieder lid is gewoon lid, tenzij het lid is toegelaten tot de staff of benoemd is tot Bestuurslid.
4.
  Staff leden maken deel uit van de staff en hebben stemrecht ten aanzien van beslissingen die
  over de clan moeten worden genomen. Er is een Bestuur en een support team.Het bestuur
  heeft de dagelijkse leiding. Op de website is duidelijk te zien welke leden tot de staff behoren.
5.
  Bestuursleden hebben de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
6.
  Degene die lid wil worden kan zich via de website van de clan aanmelden.
7.
  Na aanmelding ontvangt het aspirant/Trial lid nadere instructies.
8.
  Eerst na betaling van de contributie door het aspirant/Trial lid, zal het aspirant/Trial lid als lid
  worden opgenomen.
9.
  Door het betalen van de contributie gaat het lid akkoord met deze statuten en onze
  reglementen, welke te lezen zijn op onze website en welke op verzoek via mail worden
  toegestuurd.
10.
  De aanvraag voor het lidmaatschap wordt door het bestuur van FDCP beoordeeld. Eerst na
  goedkeuring van de aanvraag kan het aspirant/Trial lid worden toegelaten tot het FDCP.
11.
  Wordt het lid niet toegelaten, dan zal de reden hiervan worden gemotiveerd. Eventueel reeds
  betaalde contributie door dat lid, wordt gerestitueerd.
12.
  Leden waarvan het lidmaatschap door FDCP is beëindigd (zoals bijvoorbeeld op grond van
  artikel 2.1 van het reglement) kunnen niet opnieuw lid worden van het FDCP. Een eventuele
  aanvraag voor een nieuw lidmaatschap, wanneer ook, zal niet in behandeling worden
  genomen.
13.
  Het lidmaatschap van een lid kan zonder opgaaf van reden per direkt door de staff worden
  beëindigd. Reeds door dit lid betaalde contributie of een door dit lid verrichte donatie zal niet
  worden gerestitueerd.
14.
  Als een lid in strijd met onze reglementen handelt en om die reden het lidmaatschap wordt
  beëindigd, zal geen contributie of donatie worden gerestitueerd.
15.
  Ieder lid kan per direkt het lidmaatschap opzeggen. Dit dient per e-mail te gebeuren bij één
  van de Bestuursleden. Bij einde van het lidmaatschap zal geen contributie of donatie worden
  gerestitueerd. Dit om de continuïteit van de clan te waarborgen. De Bestuursleden kunnen
  hierop een uitzondering maken, afhankelijk van het concrete geval.
16.
  Als de clan om welke reden dan ook wordt opgeheven, worden betaalde contributie en
  donaties aan de leden gerestitueerd onder aftrek van nog te betalen kosten voor de huur van
  servers e.d. Als er voorts een batig saldo resteert, zal dit in beginsel ten goede komen aan de
  bestuurders. Door het Bestuur wordt in dat geval een bepaalde verdeelsleutel opgesteld.
  Hierbij staat voorop dat de clan nooit zal worden opgeheven met als doel financieel gewin te
  behalen (dit is immers geen doel van de clan).


Artikel 7 - Reglement
1.
  De clan heeft een reglement en ieder lid moet zich aan deze regels houden. Overige detail
  staan in de reglementen.
2.
  Het reglement wordt op verzoek per e-mail toegestuurd en is gepubliceerd op de website.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1.
  Deze clan is een puur hobbymatig initiatief. Het Bestuur en de staff leden zijn niet
  aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm ook.
2.
  Het Bestuur en staff leden kunnen niet aangesproken worden (ook niet op persoonlijke titel)
  voor contributie en donaties die om welke reden dan ook niet kan worden terugbetaald.


Artikel 9 - Privacy
1.
  De clan zal de bepaalde gegevens van de leden registeren (zoals naam,adres,geboortedatum
  en telefoonnummer).
2.
  Het verstrekken van deze gegevens door het lid is niet verplicht en geschied dus op vrijwillige
  basis.
3.
  De clan zal deze informatie nooit verstrekken aan derden. Bovendien is deze informatie alleen
  voor de leden van het Bestuur zichtbaar.

Laats gewijzigd op: 1 januari 2003

cron