Laden...
First Dutch Combat Platoon
Algemeen reglement van het First Dutch Combat Platoon
Opgericht 1 januari 2003


1. Algemeen.
1.1.
  De leiding van de clan is in handen van de Clan Leaders. De Clan Leaders worden daarbij
  ondersteund door de leden van het Support Team.
1.2.
  Alleen de Clan Leaders hebben de bevoegdheid zelfstandig beslissingen te nemen ten aanzien van het beleid van de clan.
1.3.
  De Clan Leaders kan, om welke reden ook, afwijken dan dit reglement bij het nemen van beslissingen e.d.
1.4.
  De Clan Leader kan iemand bevorderen en medailles toekennen.
1.5.
  Geen enkel lid, met uitzondering van de leden van de staff, kan zonder toestemming van de Clan Leader de clan vertegenwoordigen in forums, etc. Afspraken e.d. die zonder
  toestemming van de Clan Leader door leden zijn gemaakt, zijn nietig.
1.6.
  Als een positie vrijkomt in de staff, dan beslissen de overige leden van de Clanleaders over de invulling van deze positie.
1.7.
  De leden van de staff dienen elke langdurige afwezigheid welke hun functioneren zou kunnen beïnvloeden te melden bij de Clan Leader.
1.8.
  De e-mailadressen van de leden mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het onderhouden van kontakten in verband het First Dutch Combat Platoon. Misbruik van e-mailadressen dient terstond te worden gemeld bij de Clan Leader.
1.9.
  Het beledigen van andere clans en andere leden is niet toegestaan.
1.10.
  Indien er sprake is van een meningsverschil, (vermoedelijk) wangedrag, cheaten, bedrog van een lid of verschil van inzicht omtrent bepaalde zaken, dan dient dit te worden gemeld aan de Clan Leader. De Clan Leader zal bemiddelen in het conflict. Het is leden uitdrukkelijk niet toegestaan om deze zaken naar eigen inzicht en/of buiten medeweten van de Clan Leader op te lossen. Als er sprake is van cheaten moet dit met nader bewijs worden aangetoond.
1.11.
  Het is niet toegestaan dat een lid het spel dat hij of zij binnen FDCP speelt, ook bij een andere clan speelt. Als geconstateerd wordt dat een lid toch een lidmaatschap heeft bij een andere clan voor hetzelfde spel dat hij of zij binnen FDCP speelt, dan zal het
  lidmaatschap van FDCP in principe worden beëindigd. Bijvoorbeeld:
  - Het is niet toegestaan om bijv. COD bij FDCP en een andere clan te spelen.
  - Het is wel toegestaan om bijv. COD bij FDCP en BF bij een andere clan te spelen.
1.12.
  Een lid kan alleen deelnemen aan promotiegames, clanwars e.d. als het lid voor het
  betreffende spel geregistreerd deelnemer is. Dat betekent dat dit lid het betreffende spel
  officieel bij FDCP moet spelen (en dus niet bij een andere clan). Speelt een lid toch met
  een spel waarvoor hij of zij niet geregistreerd is mee, dan heeft dit beëindiging van het
  lidmaatschap tot gevolg.
1.13.
  Een staflid kan, omwille van belangenverstrengeling, niet lid zijn van een andere clan welke speelt met de games die binnen FDCP gespeeld worden. Als geconstateerd wordt dat een staflid lid is van een andere clan, zal het lidmaatschap van FDCP worden beëindigd. De clanleaders kunnen hier per geval van afwijken.
1.14.
  Het is niet toegestaan te cheaten of op andere wijze onreglementair de score of het
  spelverloop te beïnvloeden.
1.15.
  Een promotie kan plaatsvinden op basis van scores in combinatie met de duur van het lidmaatschap, tenzij de Clan Leader om een andere reden een promotie toekent.
1.16.
  Medailles kunnen enkel worden behaald door het spelen van promotiegames, clanwars en verdiensten voor de clan, tenzij de Clan Leader om een andere reden een medaille toekent.
1.17.
  Rangen en medailles alsmede de minimumscore hiervoor worden door de Clan Leader vastgesteld.
1.18.
  Aan een bepaalde rang kunnen geen bevoegdheden worden ontleend. De rang is enkel een beloning voor het aantal punten in combinatie met de duur van het lidmaatschap.
1.19.
  Alleen de Clanleaders hebben een vaste rang.
1.20.
  De Clan Leader bepaalt de indeling van de clan.
1.21.
  Het is niet toegestaan eigen squads en dergelijke op te richten zonder toestemming van de Clan Leader.
1.22.
  Er wordt enkel gebruik gemaakt van patches, updates en add-ons welke zijn goedgekeurd door de staff. Leden zijn vrij andere patches e.d. te gebruiken. Het is echter mogelijk dat hierdoor uitsluiting bij promotiegames e.d. plaats kan vinden.
  In het algemeen geldt, dat de expansion packs, add-ons e.d. die door de ontwerpers van
  het spel uitgebracht worden, ook worden gespeeld binnen de clan.
1.23.
  Om de onderlinge communicatie te bevorderen moet een lid in ieder geval in het bezit zijn van:
  - MSN Messenger
  - TeamSpeak (dit kun je downloaden via onze download pagina)
  - Forum
  Tevens moeten deze programma’s door de gebruiker volledig benut kunnen worden (dus
  zowel zenden als ontvangen op alle programma’s).

[/hr]
2. Sancties en maatregelen bij wangedrag.
2.1.
  Leden dienen zich normaal te gedragen. Wat verstaan wij onder andere onder slecht
  gedrag:
  - Buitensporig vloeken.
  - Schelden.
  - Minder vaardige spelers als minderwaardig bestempelen.
  - Muziek laten horen over TeamSpeak of gelijk welk ander medium tijdens de games.
  - Uitvoerig spreken over onderwerpen die niet te maken hebben met het Teamspeak
  channel waar je je op dat moment bevindt.
  - Boos weggaan uit teamspeak of game.
  - Boosheid uiten in teamkills.
  - Andere leden afkraken.
  - Te provoceren of op andere wijze andere leden uitdagen.
  - Onzin te posten in het forum (met uitsluiting van een apart subforum).
  - Op enige andere wijze grove taal in de mond te nemen, leden zonder respect te
  behandelen of ander storend gedrag.
  - Cheaten.
  Dit is uitdrukkelijk geen limitatieve opsomming.
2.2.
  De volgende sancties zullen worden opgelegd als een lid zich schuldig maakt aan het
  hierboven genoemde:
  - Bij een eerste overtreding: een publiekelijke waarschuwing in het forum.
  - Bij een tweede overtreding: een blokkade (ban) van 1 week op de servers en
  Teamspeak.
  - Bij een derde overtreding: een blokkade (ban) van 1 maand op de servers en
  Teamspeak.
  - Bij een vierde overtreding, beëindiging van het lidmaatschap van het lid
2.3.
  Ieder lid dat voorts in strijd handelt met onze reglementen, zal een door de staff te
  bepalen straf krijgen, indien er in de regels geen nadere straf is bepaald.

[/hr]
3. Promotiegames en Clanwars.
3.1.
  Voor promotiegames en Clanwars gelden afzonderlijke reglementen.
3.2.
  Speficieke regels voor clanwars kun je vinden op de websites van de competities waaraan
  wij deelnemen.
3.3.
  Het reglement voor de promotiegames kun je downloaden via onze website.

[/hr]
4. Forum.
4.1.
  De leden wordt dringend geadviseerd regelmatig het forum te bezoeken. Dit in verband met publicatie van updates, promotiegames, clanwars e.d.
4.2.
  De forum administrators en moderators behouden zich het recht voor zonder
  waarschuwing vooraf berichten te wijzingen.
4.3.
  Een avatar is een plaatje dat onder je naam komt te staan als je een bericht in het forum plaatst. Deze avatars mogen maximaal 125 pixels hoog en 125 pixels breed zijn.
  Avatars die niet aan deze regels voldoen, worden verwijderd.
  Het is niet toegestaan de volgende avatars te gebruiken:
  - met discriminerende inhoud
  - met ernstig shockerende of fascistische inhoud (hakenkruizen e.d.)
  - met sexueel getinte of pornografische inhoud
  Een en ander ter beoordeling van de clanleiding.
4.4.
  Een handtekening verschijnt onderin het bericht dat je in het forum plaatst. Het is niet toegestaan een afbeelding in je handtekening te zetten.
  Het is niet toegestaan handtekeningen met de volgende inhoud te gebruiken:
  - met discriminerende inhoud
  - met ernstig shockerende of fascistische inhoud (hakenkruizen e.d.)
  - met sexueel getinte of pornografische inhoud
4.5.
  Het forum is alleen bedoeld om met andere leden te communiceren over zaken die in verband staan met het FDCP en de games die in FDCP zijn opgenomen. Bij elke categorie zal vermeld worden welke berichten er geplaatst kunnen worden. Er zullen enkele categorieën zijn waar over andere zaken gepraat kan worden.
4.6.
  Het is niet toegestaan links op het forum te plaatsen met de volgende inhoud:
  - pornografisch materiaal
  - maatschappelijk niet geaccepteerde onderwerpen
  - zaken die op de computers van leden tot schadelijke effecten kunnen leiden
4.7.
  Het forum overspelen met topics en berichten is niet toegestaan.
4.8.
  Blijf bij het betreffende onderwerp en doel van het forum. Berichten of topics die niets met het forum of topic te maken hebben, worden verwijderd.
4.9.
  Houdt het taalgebruik netjes. Het is niet toegestaan te schelden, discrimineren of op
  andere wijze beledigend taalgebruik in het forum te plaatsen. Het is bovendien niet
  toegestaan onnodig discussies te starten als je een verschil van mening hebt met de
  clanleiding. In dat geval kun je een mailtje sturen naar de Clan Leaders. Heb respect voor je mede leden. Laat ze in hun waarde en wees niet kwetsend of storend tegenover
  anderen. Zie ook artikel 2.
4.10.
  Let er op dat je je bericht zoveel mogelijk in het juiste subforum zet. Berichten die in het verkeerde forum staan worden verplaatst of verwijderd. Zorg er bovendien voor dat de titel van een topic dat je opent, is afgestemd op de inhoud. Plaats je bericht maar één keer. Het posten van berichten als "sticky" of "announcement" is voorbehouden aan de staff en subforum moderators.
4.11.
  Provocerend gedrag en gebruik van het forum om discussies over door de staff
  ingenomen standpunten uit te lokken of op gang te brengen, is niet toegestaan.
4.12.
  Misbruik van rangen e.d. is niet toegestaan. We verstaan hieronder het gebruik van je rang om andere leden te commanderen e.d.
4.13.
  Per subforum kunnen aanvullende regels gelden. Deze regels staan in het betreffende subforum vermeldt.
4.14.
  Gebruikers die zich niet aan deze regels houden, worden geblokkeerd. Bij ernstige of herhaaldelijk overtredingen is de blokkade definitief en geldt deze voor alle interactieve onderdelen van het FDCP. Het lenen van de login gegevens van een ander lid om na te blokkade terug te komen is niet toegestaan. In dat geval zullen de overtreder en het lid dat zijn of haar login gegevens beschikbaar heeft gesteld worden geblokkeerd en het lidmaatschap eventueel worden beëindigd. Het is tevens niet toegestaan de login
  gegevens uit te lenen of beschikbaar te stellen aan niet-leden.

[/hr]
5. Clanservers.
5.1.
  Voor wat betreft de regels van de servers gelden de algemene regels die bekend bij de TTérs.
5.2.
  De Private server is alleen bestemd voor leden van het FDCP. Dat betekent dat broertjes, neven,nichten,vrienden, etc die niet lid zijn van het FDCP dus geen toegang tot de servers krijgen deze kunnen terecht op de publics.
5.3.
  Alleen leden die de contributie hebben betaald, worden in het bezit gesteld van het
  password van de FDCP servers.
5.4.
  Het is niet toegestaan het password door te geven aan niet betalende leden, vrienden,etc.
5.5.
  Het is niet toegestaan passwords te vermelden in het Public forum of chat. Het password van een promo, clanwar of training wordt ruim van te voren bekend gemaakt aan de deelnemende leden.
5.6.
  Het is niet toegestaan onder de naam van een ander lid te spelen.laatst gewijzigd op 17.06.2004

cron